exoclass.lt ir exoclass.com naudojimosi taisyklės („Taisyklės“)
2023-01-01 Taisyklių versija. Taisyklių įsigaliojimo data: 2023-01-01

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS TAISYKLES. REGISTRUODAMIESI, PRISIJUNGDAMI, NARŠYDAMI IR (ARBA) KITAIP NAUDODAMIESI PLATFORMA PATVIRTINATE, KAD PERSKAITĖTE, SUPRATOTE IR SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ. JEI NESUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ, NESIREGISTRUOKITE PLATFORMOJE, JOJE NESILANKYKITE IR KITAIP JA NESINAUDOKITE

I. BENDRA INFORMACIJA
I.1. Exoclass, UAB (toliau – „EXOCLASS“) administruojama internetinė platforma internetiniu adresu www.exoclass.com (toliau – „Platforma„) sujungia paslaugų teikėjus (toliau – „Paslaugų teikėjai“), norinčius teikti įvairių edukacinių veiklų, neformaliojo vaikų švietimo, būrelių, užsiėmimų ir kt. veiklos paslaugas vaikams, jaunimui ir suaugusiems (toliau – „Paslaugos“) ir užsakovus, norinčius dalyvauti tokiose veiklose (toliau – „Paslaugų užsakovai“).

I.2. Prisijungdami prie EXOCLASS Platformos arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių taisyklių (toliau – „Taisyklės“) ir EXOCLASS Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“).

I.3. Šios Taisyklės apibrėžia išimtinai tik Platformos naudojimo sąlygas ir yra privalomas teisinis susitarimas tarp EXOCLASS ir Platformos naudotojų. Šios Taisyklės nėra EXOCLASS ir Paslaugų teikėjo ir (arba) Paslaugų užsakovo susitarimas dėl Paslaugų teikimo – Paslaugų teikėjas ir Paslaugų užsakovas sudaro dvišalę sutartį dėl Paslaugų teikimo. EXOCLASS nėra Paslaugų teikėjas ar Paslaugų užsakovas, ir veikia tik kaip tarpininkas tarp Paslaugų teikėjų ir Paslaugų užsakovų. Paslaugų teikėjai teikia visas Platformoje nurodytas/paskelbtas Paslaugas. Visos Paslaugos teikiamos tiesiogiai tarp Paslaugų teikėjo ir užsakovo. EXOCLASS atlieka tik ribotas tarpininkavimo funkcijas sujungiant Paslaugų teikėjus ir Paslaugų užsakovus, pvz.: Platformoje suteikiama prieiga prie Paslaugų skelbimų talpinimo, suteikiama galimybė Paslaugų užsakovams registruotis į Paslaugas, Platforma organizuoja mokėjimus (Paslaugų teikėjų vardu priima apmokėjimus už Paslaugas iš Paslaugų užsakovų) ir atlieka kitas Platformoje nurodytas funkcijas.

I.4. EXOCLASS nėra Paslaugų teikėjo ir Paslaugų užsakovo sudaromos Paslaugų teikimo sutarties šalis, tačiau EXOCLASS turi šiose Taisyklėse numatytų teisių, pvz. Paslaugų teikėjo vardu iš Paslaugų užsakovų rinkti apmokėjimus už Paslaugas ir pervesti juos Paslaugų teikėjui, iš surinktų mokėjimų nuskaičiuoti naudojimosi Platforma mokesčius ir kt.

I.5. EXOCLASS pažymi, kad bet kokias sumas iš Paslaugų užsakovų renka tik Paslaugų teikėju vardu, Paslaugų teikėjo ir Paslaugų užsakovo sudarytos Paslaugų teikimo sutarties vykdymo tikslais. EXOCLASS surinktos sumos iš Paslaugų gavėjų renkamos išimtinai tik Paslaugų teikėjo naudai pervesti iš Paslaugų užsakovo surinktą sumą už Paslaugų užsakovo užsakytą Paslaugą.

I.6. Šios Taisyklės pradedamos taikyti, kai atskiras naudotojas užregistruoja paskyrą Platformoje, ir galioja neribotą laiką, nebent jos būtų nutrauktos šiomis Taisyklėmis arba kitais pagrindais.

I.7. Jei naudojatės bet kuria Paslauga kaip korporacijos, partnerystės ar panašaus subjekto darbuotojas, atstovas ar rangovas, tuomet jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite įgaliojimus pasirašyti ir įpareigoti tokį subjektą priimti Taisykles.

I.8. EXOCLASS gali periodiškai keisti šias Taisykles ir apie tai informuos jus paskelbdama pakeistą versiją savo Platformoje. Pakeistos Taisyklės įsigalios jas paskelbus. Tolesnis naudojimasis Platforma ir Paslaugomis reikš, kad sutinkate su pakeistomis Taisyklėmis (jeigu Platformoje bus pateikiamas kitoks būdas sutikti su atnaujintomis Taisyklėmis, tai Platformoje pateiktu būdu patvirtinimas apie sutikimą su atnaujintomis Taisyklėmis reikš naudotojo sutikimą su atnaujinta Taisyklių redakcija).

I.9. EXOCLASS pasilieka teisę bet kuriuo metu laikinai ar visam laikui pakeisti arba nutraukti Platformos ar bet kurios Platformos dalies veikimą dėl bet kokios priežasties, apie tai papildomai neinformuojant.

I.10. EXOCLASS reguliariai atlieka planinę techninę priežiūrą. Nors dedame visas pastangas, kad išvengtume poveikio klientui (naudotojams), Platforma ir (arba) per Platformą teikiamos Paslaugų teikėjų Paslaugos gali būti laikinai neprieinamos techninės priežiūros laikotarpiais arba įvairių Platformos, serverių kuriame talpinama Platforma ar kitokio pobūdžio tinklo ar kitų sutrikimų metu.

II. PLATFORMA

II.1. EXOCLASS yra Platforma, kurioje registruoti Paslaugų teikėjai gali siūlyti Paslaugas, o Paslaugų užsakovai gali iš Paslaugų teikėjų užsakyti Paslaugas.

II.2. EXOCLASS neatsako už Paslaugų kainos nustatymą ir nereguliuoja Paslaugų kainų (t. y. Paslaugų teikėjų kainos už Paslaugas). Paslaugų kainą nustato Paslaugų teikėjas.

II.3. EXOCLASS, kaip Platforma, nėra Platformoje Paslaugų teikėjų siūlomų Paslaugų teikėja, nebent tai aiškiai nurodyta Paslaugų sąraše.

II.4. EXOCLASS gali imti tarpininkavimo ar kitokius mokesčius iš Paslaugų teikėjų ir Paslaugų užsakovų už naudojimąsi Platforma bei kitas Platformos paslaugas. EXOCLASS taikomi mokesčiai Paslaugų teikėjams ir užsakovams nurodomi Platformoje arba EXOCLASS ir Paslaugų teikėjų bei Paslaugų užsakovų susitarimuose.

II.5. EXOCLASS yra platforma, tai reiškia, kad EXOCLASS yra tarpininkas tarp Paslaugų teikėjų ir Paslaugų užsakovų. EXOCLASS neatstovauja jokiam Platformoje esančiam Paslaugų teikėjui.

II.6. Platformoje galima siūlyti Paslaugas, kurios nepažeidžia šių Taisyklių bei teisės aktų.

II.7. EXOCLASS nekontroliuoja ir negarantuoja Paslaugų egzistavimo, kokybės, saugumo ar Paslaugų teisėtumo, taip pat Paslaugų teikėjo į Platformą keliamo turinio ar Paslaugų skelbimų teisingumo ar tikslumo, Paslaugų teikėjo gebėjimo teikti Paslaugas ar Paslaugų užsakovų gebėjimo už jas sumokėti, taip pat to, kad Paslaugų teikėjas ir užsakovas užbaigs Paslaugų teikimo sandorį.

II.8. Platformoje Paslaugų teikėjai gali dėti Paslaugų (veiklų) skelbimus, o Paslaugų užsakovai gali registruotis į Paslaugas (veiklas). Platforma taip pat gali teikti papildomus funkcionalumus: administruoti apmokėjimus už Paslaugas, rinkti apmokėjimus iš Paslaugų užsakovų, padėti komunikuoti Paslaugų teikėjams bei Paslaugų užsakovams ir kt. Platformos funkcionalumas gali būti vienašališku EXOCLASS sprendimu keičiamas. Naudotojai Platformą naudoja „kaip yra“ principu. Nei EXOCLASS nei Platforma neįsipareigoja naudotojams užtikrinti bet kokio funkcionalumo.

II.9. EXOCLASS gali modifikuoti ar atšaukti Platformos funkcijas ar integracijas bet kuriuo metu be papildomo įspėjimo.

II.10. Platforma gali turėti sąsajas (integracijas) su trečiųjų šalių programine įranga, taip pat Platformoje gali būti nuorodų į kitas svetaines ir/ar paslaugas. EXOCLASS nėra atsakinga už trečiųjų šalių integracijų, paslaugų ir produktų saugumą bei šių integracijų, paslaugų ir produktų palaikymo darbus, taip pat EXOCLASS neteikia jokių kokybės, veikimo ar bet kokių kitų garantijų, susijusių su trečių šalių produktais ir paslaugomis.

III. PASKYROS REGISTRACIJA

III.1. Norėdami Paslaugas įtraukti į Paslaugų sąrašus, Platformoje siūlyti Paslaugas ar jas užsakyti, naudotojai turi užregistruoti paskyrą (toliau – „Paskyra“) Platformoje ir sutikti su šiomis Taisyklėmis bei papildomomis EXOCLASS taisyklėmis ar politikomis (pvz. Privatumo politika), jeigu jos taikomos ir naudotojo sutikimas su šiomis taisyklėmis ir (arba) politikomis reikalaujamas registracijos Platformoje metu, ar bet kuriuo metu EXOCLASS to pareikalavus.

III.2. Platformoje naudotojai gali sukurti dviejų tipų Paskyras: a) Paslaugų teikėjo paskyra; b) Paslaugų užsakovo paskyra.

III.3. Naudotojas, siekiantis Platformoje registruoti Paskyrą, patvirtina, kad jis gali savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas, t. y. turi civilinį veiksnumą, o paaiškėjus priešingai – prisiima visas iš to kylančias neigiamas pasekmes. Tuo atveju, jeigu naudotojas negali sudaryti teisiškai įpareigojančios sutarties, jo vardu Paskyrą registruoti ir Platforma naudotis gali naudotojo vienas iš tėvų ar kitas teisėtas atstovas (pateikęs tą patvirtinančius įrodymus).

III.4. Jei naudotojas registruojasi Platformoje verslo subjekto vardu, registruojantis asmuo turi pareikšti, kad jis turi įgaliojimus teisiškai įpareigoti tą subjektą, ir esant EXOCLASS pareikalavimui pateikti tai patvirtinantį įgaliojimą.

III.5. Registruodamas Paskyrą, naudotojas turi pateikti išsamią ir tikslią informaciją, reikalingą Paslaugų siūlymui, užsakymui, Paslaugų teikimui bei apmokėjimui už Paslaugas. Jei registracijos ar mokėjimo informacija bet kuriuo metu pasikeičia, naudotojas privalo nedelsdamas atnaujinti savo Paskyros duomenis.

III.6. Naudotojai pripažįsta, kad EXOCLASS gali iš bet kurio naudotojo mokėjimo būdo, nurodyto Paskyros registracijos metu, išieškoti EXOCLASS naudai mokėtinas sumas, EXOCLASS patirtas išlaidas ar kitus nuostolius, atsiradusius naudotojui pažeidus šias Taisykles.

III.7. EXOCLASS vienašališku sprendimu be išankstinio įspėjimo ir be priežasties gali naudotojams visam laikui arba laikinai neleisti naudotis Platforma.

III.8. Prieiga prie Platformos yra apsaugota slaptažodžiu arba kitomis Platformoje nurodytomis priemonėmis (jei tokių yra). Už slaptažodžio ir kitų prisijungimo duomenų saugumą atsako Paskyrą registravę naudotojai. EXOCLASS rekomenduoja naudotojams reguliariai keisti Paskyros slaptažodį. Paskyros slaptažodžių negalima perduoti trečiosioms šalims. Paskyros slaptažodis turi būti naudojamas tik norint prisijungti prie Platformos. Už visus veiksmus, atliekamus naudojantis slaptažodžiu ir Paskyra, atsako tik naudotojai. Raginame naudotojus nedelsiant pakeisti Paskyros prisijungimo slaptažodį, jei jis tapo žinomas pašaliniams asmenims. Prisijungimo slaptažodžio negalima dalytis ar kitaip platinti. Paskyros neperduodamos kitai šaliai (naudotojui).

III.9. Už Taisyklių nesilaikymą naudotojo Paskyra gali būti vienašališku EXOCLASS sprendimu be įspėjimo laikinai arba visiškai pašalinta iš Platformos.

IV. PASLAUGŲ TEIKĖJAS

IV.1. Siūlydami Paslaugas, sukurdami veiklą, ar teikdami bet kokius kitus pasiūlymus ir turinį į Platformą, Paslaugų teikėjai privalo laikytis visų galiojančių įstatymų ir Taisyklių.

IV.2. Įtraukdamas Paslaugą į Platformos pasiūlymų (veiklų) sąrašą, Paslaugų teikėjas pateikia pasiūlymą suteikti Paslaugas už nurodytą kainą arba neatlygintinai.

IV.3. Sukurdamas Paslaugų pasiūlymą (veiklą) Paslaugų teikėjas atitinkamoje Platformos vietoje (kurioje suteikiamas toks funkcionalumas) įkelia Paslaugų teikimo sutartį, kuri sudaroma su Paslaugų užsakovu iki Paslaugų teikimo.

IV.4. Kai Paslaugų užsakovas sutinka su Paslaugų teikėjo pasiūlymu ir Platformoje pateiktais arba nurodytais būdais patvirtina (pasirašo) Paslaugų teikimo sutartį, Paslaugų teikėjas sutartimi įsipareigoja suteikti būtent tokias Paslaugas, kaip nurodyta pasiūlyme ir Paslaugų teikimo sutartyje, o Paslaugų užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugų kainą.

IV.5. Paslaugų teikėjui draudžiama teikti Paslaugas Paslaugų užsakovui, jeigu Paslaugų užsakovas nėra supažindintas ir pasirašęs Paslaugų teikimo sutarties. Kadangi Paslaugų teikimo sutartis sudaroma tiesiogiai tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų užsakovo, Paslaugų teikėjas yra teisiškai įpareigotas Paslaugų užsakovą informuoti apie visas Paslaugų teikimo, Paslaugų nutraukimo, Paslaugų teikimo sutarties atsisakymo ir visas kitas Paslaugų teikimo sąlygas. EXOCLASS neprisiima atsakomybės dėl Paslaugų užsakovo informavimo.

IV.6. Paslaugų teikėjas privalo stebėti savo Paslaugų pasiūlymus, grupių vietų skaičių bei kitus aktualius Paslaugų teikimo duomenis ir užtikrinti, kad visi Paslaugų teikimo pasiūlymai būtų tikslūs.

IV.7. Paslaugų teikėjams draudžiama Platformoje skelbti šių Paslaugų pasiūlymus:

IV.7.1. Renginiai (būreliai) ar kitos veiklos, kurioms reikia leidimų ar kitų valdžios, reguliuotojo ar kitų įstaigų sutikimų ir Paslaugų teikėjas tokių leidimų/sutikimų neturi;

IV.7.2. Bet kokie kiti neteisėti ar bet kokios kitos teisės aktams prieštaraujančios Paslaugos.

IV.8. Paslaugų pasiūlymo patalpinimo į Platformą metu būtina pateikti tikslią ir išsamią informaciją apie Paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant: Paslaugos (veiklos) aprašymą, tvarkaraštį, Paslaugų teikimo vietą, Paslaugų teikimo reikalavimus, Paslaugų teikimo vietų skaičių ir kt.

IV.9. Paslaugų teikėjas privalo atkreipti dėmesį į visus svarbius privalomus atskleisti duomenis apie Paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, šiuos:

IV.9.1. Amžiaus apribojimai;

IV.9.2. Paslaugų užsakovui reikalingos asmeninės priemonės Paslaugų teikimui, kurių nesuteikia Paslaugų teikėjas (pvz. apranga);

IV.9.3. Kiti reikalavimai Paslaugų užsakovui (pvz. sveikatos apžiūros dokumentai);

IV.9.4. Kita būtina atskleisti informacija be kurios pagal galiojančius teisės aktus paslaugos teikėjas negalėtų pradėti vykdyti ar tinkamai įvykdyti paslaugos sutarties įsipareigojimų užsakovui.

IV.10. Jeigu Paslaugų teikėjas, talpindamas pasiūlymus į Platformą nesilaiko visų šio skyriaus reikalavimų, Paslaugų pasiūlymai gali būti nerodomi Platformoje, Paslaugų pardavimas gali būti atšauktas, Paslaugų teikėjui gali būti nesumokėta, Paslaugų teikėjui gali būti taikomi papildomi mokesčiai arba Paslaugų teikėjui gali būti taikomos kitos šiose Taisyklėse nurodytos pasekmės.

IV.11. EXOCLASS negarantuoja, kad Paslaugos bus užsakytos Paslaugų užsakovų arba kad Paslaugų pasiūlymų sąrašas bus rodomas Platformoje tam tikrą laiką nuo jo paskelbimo arba tam tikra tvarka Platformos paieškos rezultatuose. EXOCLASS jokiais atvejais nesuteiks kompensacijos už neparduotas Paslaugas, net jei tai įvyko dėl Platformos neprieinamumo dėl gedimo, techninės priežiūros, vėlavimo pateikti sąrašą, ar kitų Platformos sutrikimų bei klaidų.

IV.12. Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas informuoti EXOCLASS ir Paslaugų užsakovą, jei:

IV.12.1. negali suteikti Paslaugų;

IV.12.2. keičiasi Paslaugų teikimo laikas, vieta, ar kitos Paslaugų teikimo sąlygos.

IV.13. Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai, EXOCLASS neatsako už Paslaugų teikėjo vardu atliekamų bet kokių taikomų mokesčių mokėjimo tikslumą ar tinkamumą. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus taikomų tarptautinių, federalinių, valstijos ar savivaldybės mokesčių ir rinkliavų, susijusių su Paslaugų teikimu, surinkimą ir pervedimą mokesčių administratoriams.

IV.14. Kai Paslaugų teikėjas pažeidžia šias Taisykles, Paslaugų teikėjas gali patirti pasekmes, kurios gali būti šios (arba jų derinys):

IV.14.1. Įspėjimai;

IV.14.2. Paslaugų pasiūlymų pašalinimas;

IV.14.3. Paslaugų užsakymo atšaukimas;

IV.14.4. Mokėjimų sulaikymas;

IV.14.5. Laikinas arba nuolatinis Paskyros sustabdymas;

IV.14.6. bet kokios kitos šiose Taisyklėse, kituose šalių susitarimuose ar įstatymuose nurodytos pasekmės.

V. PASLAUGŲ UŽSAKOVAS

V.1. Paslaugų užsakovai, naudodamiesi Platforma bei Paslaugomis, privalo laikytis visų galiojančių įstatymų ir Taisyklių.

V.2. Pateikdamas užsakymą, Paslaugų užsakovas su Paslaugų teikėju sudaro įpareigojančią sutartį dėl Paslaugų teikimo. EXOCLASS nėra Paslaugų teikimo sutarties šalis.

V.3. Paslaugų teikėjui draudžiama teikti Paslaugas Paslaugų užsakovui, jeigu Paslaugų užsakovas nėra supažindintas ir pasirašęs Paslaugų teikimo sutarties.

V.4. Paslaugų užsakovas visais atvejais turi įsivertinti koks subjektas yra Paslaugų teikėjas (t. y. kas faktiškai teikia Paslaugas), o jei Paslaugų užsakovas negali nustatyti tokios informacijos iš Paslaugų pasiūlymo (skelbimo) ar kitos Platformoje pateikiamos informacijos, Paslaugų užsakovas nedelsiant (būtinai iki Paslaugų užsakymo) turi susisiekti su EXOCLASS.

V.5. Paslaugų užsakovas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai atsako už tai, kad Paslaugų teikėjas supažindintų Paslaugų užsakovą su Paslaugų teikėjo taikomomis Paslaugų teikimo sąlygomis, nuostatomis ir/ar taisyklėmis.

V.6. Paslaugų teikimas gali priklausyti nuo Paslaugų teikimo vietos saugos ir sveikatos taisyklių (įskaitant, bet neapsiribojant, susijusias su COVID-19 pandemija), kurios gali apimti, bet neapsiriboja, sveikatos patikrinimo ar skiepijimo reikalavimais. Paslaugų užsakovas pripažįsta, kad Paslaugų teikimo vieta ir (arba) Paslaugų teikėjas gali toliau plėtoti ir atnaujinti šias taisykles laikotarpiu nuo Paslaugų užsakymo iki Paslaugų suteikimo datos, pavyzdžiui, dėl COVID-19 pandemijos neapibrėžtumo ar kintančio pobūdžio arba dėl kitų su sauga ar sveikata susijusių problemų. Paslaugų užsakovas pripažįsta ir sutinka, kad užsakydamas Paslaugas laikysis tokios politikos. Jeigu Paslaugų teikimas atšaukiamas dėl to, kad (i) Paslaugų užsakovas sąmoningai nesilaikė arba atsisakė laikytis bet kurios iš Paslaugų teikimo vietos ir (arba) Paslaugų teikėjo saugumo ir sveikatos politikos nuostatų arba (ii) jei Paslaugų užsakovas neatliko jokių sveikatos patikrinimų arba neturi skiepijimo būklės, kurios reikalauja Paslaugų teikimo vieta ir (arba) Paslaugų teikėjas, Paslaugų užsakovas neturės teisės gauti jokios kompensacijos dėl Paslaugų nesuteikimo.

VI. PLATFORMOS MOKESČIAI IR APMOKĖJIMO PROCEDŪRA

VI.1. Pagal EXOCLASS ir Paslaugų teikėjų atskirą susitarimą Paslaugų teikėjams gali būti taikomi Platformos naudojimo mokesčiai, kurie gali susidėti iš: a) fiksuoto individualiai nustatyto kasmėnesinio Platformos paslaugų mokesčio; b) mokestis nuo kiekvieno Paslaugas užsakiusio ir už Paslaugas apmokėjusio Paslaugų užsakovo; c) kitų mokesčių, jeigu dėl tokių būtų suderinta iš anksto.

VI.2. EXOCLASS iš Paslaugų teikėjo gali imti avansinius mokėjimus (mokesčius) už Platformos naudojimą, kurie nėra grąžinami Paslaugų užsakovui atsisakius ar Paslaugų teikėjui atšaukus Paslaugų teikimą, išskyrus atvejus kai šalių iš anksto raštu sutarta kitaip.

VI.3. EXOCLASS pasilieka teisę vienašališkai keisti Platformos mokesčius įspėjant apie tai Paslaugų teikėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus kai EXOCLASS ir Paslaugų teikėjas raštu būtų sutarę kitaip. Paslaugų teikėjui nesutinkant su Platformos mokesčių pakeitimu (padidinimu), Paslaugos teikėjo Paskyra praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gali būti vienašališku EXOCLASS sprendimu pašalinama laikinai arba visam laikui.

VI.4. Paslaugų užsakovams naudojimasis Platforma yra nemokamas.

VI.5. Paslaugų užsakovų mokėjimus už Platformoje įsigytas Paslaugas Paslaugų teikėjo vardu apdoroja EXOCLASS arba EXOCLASS pasitelktas mokėjimų partneris (trečiasis asmuo) ir perveda juos Paslaugų teikėjui. EXOCLASS gali iš Paslaugų užsakovų rinkti Paslaugų teikėjams skirtus apmokėjimus už Paslaugas bei šiuos apmokėjimus remiantis šių Taisyklių ar EXOCLASS ir Paslaugų teikėjo sudarytos individualios sutarties pagrindu pervesti Paslaugų teikėjui. Paslaugų užsakovas patvirtina, kad šiame punkte nurodytas apmokėjimo už Paslaugas būdas Paslaugų užsakovui yra visiškai priimtinas.

VI.6. Paslaugų teikėjas gali paskirti EXOCLASS savo mokėjimų surinkimo agentu tik tam, kad Paslaugų teikėjo vardu priimtų lėšas iš Paslaugų užsakovų. Paslaugų teikėjas sutinka, kad bet koks Paslaugų užsakovo EXOCLASS atliktas mokėjimas bus laikomas tokiu pat mokėjimu, kaip ir mokėjimas, atliktas tiesiogiai Paslaugų teikėjui, ir Paslaugų teikėjas suteiks Paslaugų užsakovui galimybę naudotis Paslaugomis sutartu būdu, tarsi Paslaugų teikėjas būtų gavęs mokėjimą tiesiogiai iš Paslaugų užsakovo.

VI.7. Paslaugų teikėjas supranta, kad EXOCLASS įsipareigojimas sumokėti Paslaugų teikėjui priklauso nuo to, ar Paslaugų užsakovas iš Paslaugų teikėjo gaus užsakytas Paslaugas. EXOCLASS garantuoja mokėjimus Paslaugų teikėjui tik už tas sumas, kurias EXOCLASS gavo iš Paslaugų užsakovo. Sutikdama būti paskirta Paslaugų teikėjo mokėjimų surinkimo agentu, EXOCLASS neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius Paslaugų teikėjo veiksmus ar neveikimą.

VI.8. Platformoje nurodoma Paslaugų teikėjo siūloma Paslaugų kaina yra galutinė Paslaugų kaina su įskaičiuotais visais mokesčiais ir rinkliavomis.

VI.9. Paslaugų užsakovas gali sumokėti visą užsakymo sumą, įskaitant visus taikomus Paslaugų mokesčius, naudodamas vieną iš Platformoje nurodytų ir priimtinų mokėjimo būdų. Paslaugų užsakovo įsipareigojimas sumokėti už Paslaugas įvykdomas, kai EXOCLASS gauna visą mokėjimą.

VI.10. Mokėjimų apdorojimo paslaugas gali teikti EXOCLASS išorinis (trečiosios šalies) mokėjimo partneris, ir jam gali būti taikomos šio mokėjimų apdorojimo partnerio paslaugų teikimo sąlygos. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis arba toliau veikdamas kaip Paslaugų teikėjas Platformoje, Paslaugų teikėjas sutinka laikytis išorinio mokėjimo partnerio naudojimosi taisyklių.

VI.11. Kad mokėjimo operacijos būtų tinkamai įvykdytos, naudotojai privalo pateikti teisingą informaciją EXOCLASS.

VI.12. Naudotojai sutinka sąskaitas faktūras ir kitus buhalterinius dokumentus iš EXOCLASS už Platformos naudojimą gauti elektroniniu būdu naudotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis, arba Platformoje.

VII. MOKESČIAI

VII.1. Paslaugų teikėjai yra atsakingi už visų savo veiklos mokesčių apmokėjimą, t. y. už tokių mokesčių surinkimą bei pervedimą. Visi taikomi mokesčiai turi būti įtraukti į Paslaugų kainą, t. y. Paslaugų teikėjo nurodoma Paslaugų kaina yra galutinė. Prireikus Paslaugų teikėjas sutinka pateikti EXOCLASS mokesčių mokėtojo kodą ir suteikti šią informaciją atitinkamoms mokesčių institucijoms.

VII.2. Naudotojai sutinka, kad EXOCLASS neatsako už mokesčių mokėjimą bet kokiam subjektui naudotojo vardu. Naudotojai apsaugo EXOCLASS ir (jei taikoma) bet kokias patronuojančiąsias, dukterines įmones, filialus, pareigūnus, direktorius, atstovus ir darbuotojus nuo visų įsipareigojimų, išlaidų, palūkanų ir sąnaudų (įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius), kurias patiria EXOCLASS ir kurios atsiranda dėl bet kokių trečiųjų šalių ar vyriausybinių pretenzijų, susijusių su (i) bet kokiu vietiniu, regioniniu, šalies ar tarptautiniu mokestiniu įsipareigojimu ar sumomis, mokėtinomis ar mokėtinomis pagal bet kokį mokesčių reglamentavimą, įstatymą, įsakymą ar dekretą, arba (ii) bet kokiu ginču dėl EXOCLASS mokestinio statuso.

VIII. ATŠAUKIMAI, ATIDĖJIMAI IR PAKEITIMAI

VIII.1. EXOCLASS neatsako už Paslaugų atšaukimą, atidėjimą, ar kitokį Paslaugų statuso pasikeitimą Platformoje.

VIII.2. Atšaukus, atidėjus ar pakeitus Paslaugą, Paslaugų teikėjas ir (arba) Paslaugų užsakovas privalo nedelsiant apie tai informuoti EXOCLASS. Paslaugų užsakovui negalint priimti suteikiamų Paslaugų (pvz. dalyvauti būrelyje), Paslaugų užsakovas privalo apie tai informuoti Paslaugų teikėją.

VIII.3. Paslaugų teikėjai ir Paslaugų užsakovai privalo susitarti dėl Paslaugų atšaukimo bei pinigų už Paslaugas grąžinimo sąlygų.

VIII.4. Paslaugų teikėjui dėl bet kokių priežasčių atšaukus Paslaugų teikimą bei pareikalavus Paslaugų teikėjo (ar EXOCLASS) grąžinti už Paslaugas sumokėtas sumas, EXOCLASS pasilieka teisę iš surinktų apmokėjimų už Paslaugas išskaičiuoti Platformos naudojimo mokesčius. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas įsipareigoja apsaugoti EXOCLASS prieš Paslaugų užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių ar bet kokių kitų reikalavimų, susijusių su mokėjimų už Paslaugas atgavimu.

VIII.5. Paslaugų teikėjas privalo savo sąskaita ir savarankiškai kompensuoti Paslaugų užsakovo ir (arba) EXOCLASS patirtus nuostolius dėl Paslaugų atšaukimo, atidėjimo ar pakeitimo.

IX. PAIEŠKOS REZULTATŲ REITINGAS

IX.1. Paslaugų užsakovai EXOCLASS gali ieškoti konkretaus Paslaugų teikėjo, Paslaugos ar jos tipo, ar kitų paieškos rezultatų pagal Platformoje nurodomus paieškos kategorijas.

IX.2. EXOCLASS negarantuoja Paslaugų teikėjų į Platformą teikiamos informacijos tikslumo, taip pat negarantuoja, kad pagal Paslaugų užsakovo paieškos raktažodžius ar kitus kriterijus Paslaugų užsakovui bus parodytas tinkamiausias Paslaugų paieškos rezultatas.

IX.3. Paslaugų pasiūlymų paieškos rezultatų reitingas priklauso nuo įvairių veiksnių:

IX.3.1. pagal paieškos simbolius;

IX.3.2. nuo mažiausios iki didžiausios kainos arba atvirkščiai;

IX.3.3. pagal populiarumą;

IX.3.4. pagal reitingą (jei yra);

IX.3.5. pagal kategoriją;

IX.3.6. pagal Paslaugų teikimo vietą (miestą);

IX.3.7. pagal kitus veiksnius.

IX.4. Jeigu Platformos paieškos rezultatuose aukštesnėse (pirmesnėse) pozicijose vaizduojami tam tikri Paslaugų teikėjai ar tam tikri Paslaugų teikėjų Paslaugų pasiūlymai (skelbimai) lyginant su kitais Paslaugų teikėjais ar Paslaugų teikėjų Paslaugų pasiūlymais dėl apmokėtos reklamos, užmokesčio Platformai ar dėl bet kokių kitų Paslaugų teikėjui taikomų privilegijų, tokia informacija pateikiama Platformoje prie atitinkamo Paslaugų teikėjo ar Paslaugų teikėjo skelbimo.

IX.5. Jeigu Platformoje taikomas neigiamas paieškos rezultatų reitingavimas, t. y. dėl tam tikrų kriterijų Paslaugų teikėjas ar Paslaugų teikėjo Paslaugų pasiūlymas (skelbimas) paieškos rezultatuose yra vaizduojamas žemiau (pvz. Paslaugų pasiūlymas rodomas paieškos rezultatų pabaigoje dėl prastų naudotojų atsiliepimų apie tokią Paslaugą):

a) Paslaugų teikėjai apie neigiamą reitingavimą informuojami atskiru pranešimu Platformoje arba Paslaugų teikėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis;

b) Paslaugų užsakovai informaciją apie Platformoje Paslaugų teikėjams ir (arba) Paslaugų teikėjų Paslaugų pasiūlymams taikomą neigiamą paieškų reitingavimą informuojami paieškos eilutėje arba paieškos rezultatų puslapyje (Platformos lange).

X. TURINYS PLATFORMOJE

X.1. Už bet kokį turinį, įskaitant vaizdus, tekstą, garso įrašus ar kitą pateiktą medžiagą (toliau – „Turinys“), atsako tokį Turinį įkėlę naudotojai (t. y. Paskyrą Platformoje turintys asmenys).

X.2. Pateikdami Turinį į Platformą, naudotojai EXOCLASS suteikia neišimtinę, pasaulinę, neterminuotą (arba bet kokių autorių teisių ar kitų teisių į tokį turinį galiojimo laikotarpiu), neatšaukiamą, nemokamą, perduodamą, sublicencijuojamą (keliais lygiais) teisę naudoti, atkurti, platinti, kurti išvestinius kūrinius, viešai atlikti, rodyti, saugoti ar skelbti bet kokiu būdu, bet kokioje dabar ar ateityje žinomoje laikmenoje. Naudotojai suteikia EXOCLASS teisę naudoti naudotojo vardą ar atvaizdą kartu su naudotojo Turiniu. Naudotojai atsisako savo teisių į Turinį, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, ir pasižada dėl to nereikšti pretenzijų EXOCLASS, jos sublicencijų turėtojams ar teisių perėmėjams.

X.3. EXOCLASS gali laisvai, be jokių apribojimų, naudoti Turinį rinkodaros tikslais.

X.4. Naudotojai pareiškia ir garantuoja, kad Turinys: (a) priklauso naudotojui arba naudotojas kontroliuoja visas būtinas teises į jį; (b) nepažeidžia, nepiktnaudžiauja ir nepažeidžia jokios trečiosios šalies teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės, privatumo ar viešumo teises; (c) yra tikslus, nėra nepadorus, melagingas, šmeižikiškas ar įžeidžiantis; ir (d) nepadarys žalos jokiam asmeniui, subjektui ar Platformai. Naudotojas atlygins EXOCLASS nuostolius dėl bet kokių reikalavimų, susijusių su jo Turiniu.

X.5. EXOCLASS turi teisę, bet ne pareigą stebėti bei vienašališku savo sprendimu redaguoti ar šalinti Turinį, įskaitant bet neapsiribojant, Paslaugų užsakovų atsiliepimus apie Paslaugų teikėjus ir Paslaugas.

X.6. Turinys, yra nekonfidencialus, išskyrus atvejus kai Turinio savininkas ir EXOCLASS iš anksto susitaria kitaip, ir EXOCLASS neatsako už jo naudojimą ar atskleidimą.

X.7. Jei naudotojai pateikia EXOCLASS idėjas, pasiūlymus, dokumentus ir (arba) paraiškas, tai daroma savanoriškai ir nesitikint konfidencialumo ar atlyginimo už tokius pasiūlymus. Pateikdami tokias idėjas, naudotojai suteikia EXOCLASS nuosavybės teisę į idėjas, kad jas galėtų naudoti bet kokiu tikslu, bet kokiu būdu, be jokių įsipareigojimų ar užmokesčio.

XI. PRIVATUMAS

XI.1. EXOCLASS saugo naudotojų asmens duomenis vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu („BDAR“). EXOCLASS tvarko naudotojų pateiktą asmeninę informaciją tik tam, kad būtų galima naudotis EXOCLASS paslauga ir šiuo atžvilgiu bendrauti su naudotojais.

XI.2. Daugiau informacijos: exoclass.lt/privatumas.

XII. PIKTNAUDŽIAVIMAS

XII.1. Naudodamiesi Platforma ir Paslaugomis, naudotojai sutinka susilaikyti nuo bet kokių toliau nurodytų veiksmų:

XII.1.1. susisiekti ar kviesti susisiekti su kitais Platformos naudotojais dėl bet kokios kitos priežasties, išskyrus tikslą, dėl kurio naudotojas iš EXOCLASS gavo kito naudotojo kontaktinę informaciją, arba siekiant parduoti Paslaugas už Platformos ribų;

XII.1.2. naudoti Paslaugų užsakovo asmens duomenis dėl kitų priežasčių, išskyrus Paslaugų teikimą, nebent Paslaugų užsakovas raštu sutiktų kitaip;

XII.1.3. nepagarbiai elgtis su kitais Platformos naudotojais;

XII.1.4. Paslaugų teikimo metu pažeisti bet kokias Paslaugų teikimo vietos ar Paslaugų teikėjo taisykles arba pažeisti bet kokias taikytinas trečiosios šalies paslaugų teikimo sąlygas;

XII.1.5. pažeisti ar apeiti bet kokius įstatymus, trečiųjų šalių teises;

XII.1.6. skelbti melagingą, netikslų, klaidinantį, šmeižikišką ar įžeidžiantį Turinį;

XII.1.7. nevykdyti sutartinių įsipareigojimų, susijusių su Paslaugų teikimu ar užsakymu;

XII.1.8. naudoti EXOCLASS prekių ženklus ir (arba) intelektinę nuosavybę be išankstinio raštiško EXOCLASS leidimo;

XII.1.9. kopijuoti, atgaminti, atlikti atvirkštinę inžineriją, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti ar viešai rodyti bet kokį Platformos ar Paslaugų turinį ar programinę įrangą be išankstinio aiškaus raštiško EXOCLASS ir atitinkamos trečiosios šalies raštiško leidimo;


XII.1.10. be EXOCLASS aiškaus raštiško leidimo nenaudoti robotų, internetinės svetainės duomenų nuskaitymo (angl. web scraper) ar bet kokių kitų automatizuotų informacijos/duomenų rinkimo priemonių, programų bei kodų, kad bet kokiu tikslu pasiektumėte Platformą ar Paslaugas;

XII.1.11. imtis bet kokių veiksmų, dėl kurių Platformos infrastruktūrai tenka arba gali tekti (tai nustatoma EXOCLASS nuožiūra) nepagrįsta arba neproporcingai didelė apkrova;


XII.1.12. trukdyti ar bandyti trukdyti tinkamam Platformos ar Paslaugų veikimui arba bet kokiai veiklai, vykdomai Platformoje ar Paslaugose;

XII.1.13. apeiti Platformos robotų pašalinimo antraštes, robots.txt taisykles, ar bet kokias kitas priemones, kurias Platforma gali naudoti siekiant užkirsti kelią ar apriboti prieigą prie Platformos ar Paslaugų;

XII.1.14. komercializuoti bet kokias EXOCLASS programas arba su tokiomis programomis susijusią informaciją ar programinę įrangą;

XII.1.15. eksportuoti ar reeksportuoti bet kurias EXOCLASS programas ar įrankius, išskyrus atvejus, kai gautas išankstinis EXOCLASS sutikimas ir laikomasi bet kurios atitinkamos jurisdikcijos eksporto kontrolės įstatymų ir paskelbtų taisyklių bei apribojimų;

XII.1.16. ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, dėl kurių, kaip EXOCLASS pagrįstai nusprendžia, netinkamai naudojate Platformą ar Paslaugas arba kitaip neigiamai veikiate Platformą.

XII.2. Siekdama apsaugoti Paslaugų užsakovus ir Paslaugų teikėjus, EXOCLASS gali tikrinti Paslaugų skelbimus/pasiūlymus, vertinti ar juose nėra sukčiavimo požymių, todėl pasiūlymai ar skelbimai gali būti anuliuoti, o naudotojų paskyros laikinai arba visam laikui sustabdytos ar pašalintos.

XIII. TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS

XIII.1. EXOCLASS gali tirti bet kokius galimus ar įtariamus Taisyklių, Privatumo politikos, saugumo protokolų ar geriausios praktikos, trečiųjų šalių teisių ar taikomų įstatymų pažeidimus, bet kokius veiksmus ar bet kokį kitą netinkamą elgesį ar galimą piktnaudžiavimą Paslaugomis.

XIII.2. EXOCLASS gali imtis bet kokių veiksmų, kuriuos mano esant tinkamus dėl pirmiau aprašyto elgesio. Neapribojant kitų teisių gynimo priemonių, šie veiksmai gali apimti: apriboti, laikinai ar visam laikui sustabdyti arba nutraukti Paslaugų ir naudotojų Paskyras, apriboti ar uždrausti prieigą prie Platformos ir (arba) Paslaugų ir naudotojų veiklą jose, pašalinti Paslaugų skelbimus ar atsiliepimus, reikalauti redaguoti skelbimus, atšaukti Paslaugų pardavimus, atidėti arba pašalinti talpinamą turinį, panaikinti bet kokį specialų statusą, susijusį su naudotojo Paskyra, sumažinti arba panaikinti bet kokias nuolaidas, sulaikyti mokėjimą, iš nurodyto mokėjimo būdo išieškoti mokėtinas sumas arba išlaidas, kurias EXOCLASS patiria dėl netinkamo naudotojo elgesio (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias išlaidas, susijusias su vėluojančių naudotojo sąskaitų arba grąžintinų mokesčių išieškojimu, ir bet kokias pakeitimo išlaidas), ir imtis techninių ir teisinių priemonių, kad naudotojas negalėtų naudotis Platforma.

XIII.3. EXOCLASS pasilieka teisę pranešti apie bet kokią veiklą, kuri, EXOCLASS nuomone, yra neteisėta arba kitaip pažeidžia šias Taisykles.

XIV. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

XIV.1. Šios Taisyklės pradedamos taikyti, kai naudotojas užregistruoja Paskyrą Platformoje, ir galioja neribotą laiką, nebent jos būtų nutrauktos pagal šių Taisyklių nuostatas.

XIV.2. Jei naudotojas EXOCLASS prašo uždaryti/panaikinti savo Paskyrą, EXOCLASS šį prašymą laikys šių Taisyklių nutraukimu, po ko naudotojo Paskyra bus ištrinta.

XIV.3. EXOCLASS gali bet kuriuo metu be priežasties nutraukti šias Taisykles, apie tai pranešdama ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų el. paštu registruotu naudotojo el. pašto adresu. Po to naudotojo Paskyra bus ištrinta.

XIV.4. Paslaugų teikėjas ne vėliau iki Paskyros pašalinimo išsisaugoti Paskyroje esančius duomenis. Pašalinus Paskyrą iš Platformos, EXOCLASS negarantuoja Paslaugų teikėjo duomenų išsaugojimo ar perkėlimo.


XIV.5. Šių Taisyklių nutraukimas neturi įtakos nė vienos iš šalių teisėms ar įsipareigojimams, atsiradusiems iki nutraukimo ar galiojimo pabaigos datos, įskaitant nutraukimo ar galiojimo pabaigos datą, ir (arba) bet kokioms sąlygoms, aiškiai ar netiesiogiai numatytoms palikti galioti po nutraukimo ar galiojimo pabaigos.

XV. TAIKYTINI ĮSTATYMAI, JURISDIKCIJA IR GINČŲ SPRENDIMAS

XV.1. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos įstatymais.

XV.2. Visi Paslaugų teikėjų ir Paslaugų užsakovų ginčai sprendžiami pagal Paslaugų teikėjo ir Paslaugų užsakovo konfliktui taikytiną teisę, kuri nustatoma pagal teritorinį teismingumą, gyvenamosios vietos teismingumą ar kitas Paslaugų teikėjui ir Paslaugų užsakovui taikytinas teismingumo taisykles.

XV.3. Ginčai tarp EXOCLASS ir Paslaugų teikėjų sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal EXOCLASS registruotą buveinę.

XV.4. Ginčai tarp EXOCLASS ir Paslaugų užsakovų sprendžiami Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės vartotojų teisių apsaugos bei kitų įstatymų numatytose jurisdikcijose.

XV.5. Šis Taisyklių skirsnis taikomas naudotojui tik tuo atveju, jei jo gyvenamoji vieta ar įsisteigimo šalis yra Lietuvos Respublikoje:

XV.5.1. EXOCLASS yra įsipareigojusi dalyvauti vartotojams palankioje ginčų sprendimo procedūroje. Naudotojas (vartotojas) nesutikdamas su EXOCLASS priimtais sprendimais, gali pateikti skundą tiesiogiai EXOCLASS. Jei vartotojas nesutinka su EXOCLASS atsakymu į rašytinį skundą, vartotojas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti prašymą / skundą dėl EXOCLASS sprendimų / veiksmų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto Platformoje www.vvtat.lt (taip pat į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritorinius skyrius apskrityse) – arba užpildžius prašymo formą EGS (Europos Komisijos internetinėje ginčų sprendimo platformoje) https://ec.europa.eu/odr/.

XV.5.2. Naudotojas (vartotojas) taip pat gali kreiptis į vartotojo gyvenamosios vietos kompetentingą teismą arba EXOCLASS registruoto buveinės adreso kompetentingą teismą. Jei EXOCLASS nori įgyvendinti bet kokias savo teises Naudotojo, kaip vartotojo, atžvilgiu, EXOCLASS gali tai daryti tik tos jurisdikcijos teismuose, kurioje gyvena vartotojas.

XVI. ATSAKOMYBĖ

XVI.1. Platforma nesuteikia naudotojams jokių garantijų dėl programinės įrangos, paslaugų, Turinio, taip pat dėl to, kad Paslaugų teikėjai ar Paslaugų užsakovai veiks taip, kaip susitarė. EXOCLASS negarantuoja, kad EXOCLASS visada bus pasiekiama.

XVI.2. Kiek tai leidžia įstatymai, EXOCLASS (įskaitant visus jos paslaugų teikėjus ir licencijų teikėjus) neatsako už: (a) bet kokią netiesioginę žalą; (b) prarastą pelną, reputaciją ar kitus nematerialius nuostolius; (c) žalą, susijusią su (i) naudotojų prieiga prie Platformos ar Paslaugų, naudojimusi jomis ar negalėjimu prieiti prie jų; (ii) virusais ar kita kenkėjiška programine įranga, gauta prisijungus prie Platformos, paslaugų ar įrankių, susietų su Platforma ar Paslaugomis; (iii) bet kokiu naudotojo Turiniu ar trečiųjų šalių turiniu.

XVI.3. EXOCLASS neprisiima jokios atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių, EXOCLASS naudotojų, reklamuotojų ir rėmėjų neteisėtus veiksmus ar neveikimą Platformoje, susijusį su EXOCLASS paslauga arba kitaip susijusį su naudotojo naudojimusi Platforma ir (arba) EXOCLASS paslauga.

XVI.4. EXOCLASS neatsako už bet kurios Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikimo vietos ar kitų trečiųjų šalių produktus, paslaugas, veiksmus ar neveikimą, susijusius su Paslaugomis ar Platforma.

XVI.5. EXOCLASS neatsako už žalą, kurią naudotojai gali patirti dėl naudojimosi EXOCLASS ir (arba) Paslaugomis, pavyzdžiui, už nuostolius, kuriuos Paslaugų užsakovas arba Paslaugų teikėjas patyrė dėl EXOCLASS paslaugų nutraukimo, išskyrus kai tokia žala buvo padaryta dėl EXOCLASS tyčios, didelio neatsargumo arba sąmoningo neatsargumo.

XVI.6. EXOCLASS neprisiima jokios atsakomybės už Platformos naudotojų pateiktų teiginių ir paskelbtos informacijos teisingumą ar išsamumą. EXOCLASS netikrina Platformos naudotojų pateiktų duomenų ir informacijos apie Paslaugas teisingumo ir išsamumo.

XVI.7. EXOCLASS atsakomybė naudotojui ar bet kuriai trečiajai šaliai yra ribojama iki 300 EUR (trijų šimtų eurų), išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai draudžia riboti atsakomybę.

XVI.8. Paslaugų teikėjui draudžiama teikti Paslaugas Paslaugų užsakovui, jeigu Paslaugų užsakovas nėra supažindintas ir pasirašęs Paslaugų teikimo sutarties. Kadangi Paslaugų teikimo sutartis sudaroma tiesiogiai tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų užsakovo, Paslaugų teikėjas yra teisiškai įpareigotas Paslaugų užsakovą informuoti apie visas Paslaugų teikimo, Paslaugų nutraukimo, Paslaugų teikimo sutarties atsisakymo ir visas kitas Paslaugų teikimo sąlygas. EXOCLASS neprisiima atsakomybės dėl Paslaugų užsakovo informavimo. Paslaugų teikėjui neinformavus Paslaugų užsakovo apie Paslaugų teikimo sąlygas, Paslaugų teikėjas įsipareigoja apsaugoti EXOCLASS nuo bet kokių Paslaugų užsakovo pretenzijų bei reikalavimų ir atlyginti EXOCLASS patirtą žalą bei išlaidas, įskaitant bet neapsiribojant išlaidas teisinei gynybai.

XVI.9. Naudotojas yra visiškai atsakingas už EXOCLASS patirtą žalą, įskaitant visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, negautas pajamas ir (arba) pelną ir t. t., kuriuos EXOCLASS patyrė dėl naudotojo neteisėtų veiksmų. Jei įstatymai riboja atlygintinos žalos dydį ir (arba) apimtį, naudotojas atlygina EXOCLASS didžiausią pagal įstatymus leidžiamą žalos sumą.

XVI.10. EXOCLASS turi teisę be išankstinio įspėjimo (laikinai) sustabdyti ar apriboti naudojimąsi Platforma nenurodydama jokių priežasčių ir nesuteikdama teisės į kompensaciją.

XVI.11. EXOCLASS negali būti laikoma pažeidusia savo įsipareigojimus ar kitaip atsakinga pagal šias Taisykles dėl to, kad negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure, t. y. gaisro, žemės drebėjimo, potvynio, didelės sniego audros, epidemijos, pandemijos, avarijos, sprogimo, nelaimingo atsitikimo, streiko, lokauto, darbo ginčų, riaušių, pilietinių neramumų, valstybės priešo veiksmų, terorizmo, kibernetinio terorizmo, embargo, karo, Dievo veiksmų, stichinės nelaimės arba bet kokio savivaldybės, apygardos, valstijos ar nacionalinio potvarkio ar įstatymo, arba bet koks vykdomasis, administracinis ar teisminis įsakymas (toks įsakymas nėra veiksmo ar neveikimo, kuris reikštų EXOCLASS įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, rezultatas), arba bet koks transporto, elektros ar ryšių sistemos gedimas ar vėlavimas, arba bet kokia kita ar panaši priežastis, kurios EXOCLASS nekontroliuoja.

XVI.12. COVID-19 yra labai užkrečiama liga, galinti sukelti sunkią ligą ir mirtį. Neatsiejama rizika užsikrėsti ir užsikrėsti COVID-19 egzistuoja bet kurioje vietoje ar vietoje, kur renkasi žmonės. Naudotojai prisiima bet kokią riziką, išlaidas ir žalą, kylančią dėl užkrečiamosios ligos ar ligos, įskaitant, bet neapsiribojant, COVID-19 ar bet kokį kitą virusą, bakteriją ar kitą patogeną, arba bet kokiu būdu susijusią su užsikrėtimo, sąlyčio su juo ar užsikrėtimo juo riziką. Naudotojai atsisako bet kokių pretenzijų ir galimų reikalavimų EXOCLASS, susijusių su tokia rizika, žala ir (arba) poveikiu.

XVII. ŽALOS ATLYGINIMAS

XVII.1. Jei trečiosios šalys pareiškia pretenzijas, naudotojas privalo nedelsdamas pateikti EXOCLASS teisingą ir išsamią informaciją, reikalingą kaltinimams įvertinti ir nuo jų apsiginti.

XVII.2. EXOCLASS nėra atsakinga jeigu Paslaugų teikėjas ir (arba) Paslaugų užsakovas patiria žalą dėl Paslaugų teikimo. EXOCLASS nėra Paslaugų teikimo sutarties šalis.

XVII.3. Paslaugų teikėjui neinformavus Paslaugų užsakovo apie Paslaugų teikimo sąlygas, Paslaugų teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Paslaugų teikimo sutartį, Paslaugų teikėjas įsipareigoja apsaugoti EXOCLASS nuo bet kokių Paslaugų užsakovo pretenzijų bei reikalavimų ir atlyginti EXOCLASS patirtą žalą bei išlaidas, įskaitant bet neapsiribojant išlaidas teisinei gynybai.

XVII.4. Naudotojai privalo maksimalia įstatymų ribojama apimtimi apsaugoti ir ginti EXOCLASS nuo bet kokių pretenzijų, įsipareigojimų, žalos, nuostolių ir išlaidų, kylančių iš arba bet kokiu būdu susijusių su: (i) naudotojų įvykdytų Taisyklių ar kitų EXOCLASS taisyklių bei politikų pažeidimu, (ii) naudotojų netinkamu Platformos naudojimu, (iii) naudotojų santykių su kitais Platformos naudotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius nuostolius (kompensacinius, tiesioginius, atsitiktinius, netiesioginius ar kitokius), susijusius su Platformos naudojimu arba atsiradusius dėl Platformos naudojimo, (iv) naudotojų padaryta įstatymų, taisyklių ar trečiųjų šalių teisių, pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės ar privatumo teisių, pažeidimu.

XVIII. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

XVIII.1. Platforma, įskaitant visą Platformos programinę įrangą, duomenų bazes, prekių ženklus, logotipus, paslaugų ženklus, nuosavybės teise priklausančią informaciją ir medžiagą (ir visas su ja susijusias intelektinės nuosavybės ir kitas teises), priklauso EXOCLASS.

XVIII.2. Platformos naudotojai pripažįsta, kad naudodamiesi Platforma neįgyja jokių nuosavybės teisių į Platformą, Platformos dalį ar Platformoje skelbiamą Turinį.

XVIII.3. Platformos turinys, organizavimas, grafika, dizainas, kompiliacija ir visa, kas yra Platformoje, įskaitant, bet neapsiribojant, paveikslėlius, rašytinę ir kitą medžiagą, yra intelektinė nuosavybė, saugoma pagal Lietuvos Respublikos ir (arba) kitų šalių autorių teisių, prekių ženklų ir kitus intelektinės nuosavybės įstatymus. Naudotojams draudžiama atsisiųsti, spausdinti, kopijuoti, atgaminti, platinti, perduoti, transliuoti, rodyti, parduoti, licencijuoti ar kitaip naudoti ar eksploatuoti bet kokią Platformos dalį, išskyrus vykdyti Platformos peržiūrą internete teisėtais tikslais ir pavienių pasirinktų Platformos puslapių kopijų darymą asmeniniam naudojimui, o ne platinimui ar skelbimui bet kurioje kitoje Platformoje. Vartotojai taip pat sutinka nekeisti, nenuomoti, nesinuomoti, neskolinti, neparduoti, neplatinti ir nekurti išvestinių kūrinių, pagrįstų Platformos turiniu. Už taikomų intelektinės nuosavybės įstatymų pažeidimą gali būti taikomos civilinės ir (arba) baudžiamosios sankcijos. Dėl bet kokio atsisiuntimo ar kopijavimo naudotojui neperduodamos jokios teisės, nuosavybės teisės ar interesai į bet kokią atsisiunčiamą medžiagą, išskyrus ankstesnę licenciją turėti asmeniniam naudojimui.

XIX. BENDROSIOS NUOSTATOS

XIX.1. Šios Taisyklės (ir visi į jas įtraukti ar paminėti dokumentai) yra šalių susitarimas ir pakeičia visus ankstesnius rašytinius ar žodinius susitarimus ir susitarimus dėl šio klausimo. Joks šių Taisyklių pakeitimas, modifikavimas ar papildymas nebus galiojantis ar veiksmingas, jei nebus atliktas pagal aiškias šių Taisyklių sąlygas.

XIX.2. EXOCLASS gali būti nuorodų į trečiųjų šalių Platformas, programas, paslaugas ar išteklius, kuriems taikomos kitokios sąlygos ir privatumo praktika. EXOCLASS neatsako už jokius tokių trečiųjų šalių paslaugų aspektus, o nuorodos į tokias trečiųjų šalių paslaugas nėra jų patvirtinimas.

XIX.3. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata būtų pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama bet kokiomis aplinkybėmis. Tokiu atveju jos taikymas bet kokiomis kitomis aplinkybėmis ir likusios šių Taisyklių nuostatos neturi įtakos.

XIX.4. EXOCLASS gali bet kada perleisti ar perduoti savo teises ir pareigas pagal šias Taisykles su sąlyga, kad EXOCLASS perleidžia teises tomis pačiomis arba ne mažiau naudingomis naudotojams sąlygomis. Naudotojai negali perleisti ar perduoti šių Taisyklių ar bet kokių savo teisių ar įsipareigojimų be išankstinio raštiško EXOCLASS sutikimo.

XIX.5. Šiomis Taisyklėmis, naudotojų naudojimusi Platforma ar EXOCLASS paslaugų teikimu nesiekiama sukurti ir nesukuriami jokie atstovavimo, partnerystės, bendros įmonės, darbdavio ir darbuotojo ar franšizės davėjo ir franšizės gavėjo santykiai. Asmuo, kuris nėra šių Taisyklių šalis, neturi teisės vykdyti jokių šių Taisyklių sąlygų, nebent šiose Taisyklėse ar kitame susitarime nustatoma kitaip.

XIX.6. Kiekvieno šių Taisyklių skyriaus pradžioje esanti antraštė yra tik titulinė bei informacinio pobūdžio ir jokiu būdu neapibrėžia, neapriboja, neaiškina ir neapibūdina tokios dalies taikymo srities ar apimties.

XIX.7. EXOCLASS nesiėmimas veiksmų dėl naudotojų ar kitų asmenų padaryto pažeidimo neatima iš EXOCLASS teisės imtis veiksmų dėl vėlesnių ar panašių pažeidimų. EXOCLASS negarantuoja, kad imsis veiksmų dėl šių Taisyklių pažeidimų.

XIX.8. Teisiniai pranešimai naudotojams siunčiami el. paštu registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Pranešimai laikomi įteiktais sekančią kalendorinę dieną nuo jų išsiuntimo, nebent el. pašto adresas yra negaliojantis. EXOCLASS gali siųsti naudotojams teisinius pranešimus registruotu paštu registracijos metu nurodytu pašto adresu. Registruotu paštu bet kuriai iš šalių išsiųsti pranešimai laikomi gautais nuo jų faktinio įteikimo momento.

XIX.9. Susisiekite su mumis. Jei turite klausimų apie šias Taisykles arba kitų su EXOCLASS susijusių klausimų, rašykite mums el. paštu [email protected]